Minima Honey Jar

Glass honey jar.

Capacity: 10 oz.

$ 25.00